Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2014

Uchwała nr 5/2014

Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola Nr 19

w Tarnowie

na lata 2014/2017

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

- ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,

- podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

-Statucie Przedszkola,

- Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 201 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, z 14 maja, poz. 560)
 


Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana przez nauczycieli, analiza dokumentów, wyniki nadzoru pedagogicznego.

 

Struktura koncepcji:

1.     Charakterystyka przedszkola

2.     Misja

3.     Wizja

4.     Cele koncepcji

5.     Model absolwenta

6.     Kierunki realizacji koncepcji

7.     Zadania szczegółowe na lata 2014-2017

8.     Ewaluacja koncepcji

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole 19 w Tarnowie to placówka z tradycjami.

Funkcjonuje od roku 1976 i ma charakter pokoleniowy. 

W jego murach dorastają dzieci pierwszych absolwentów, ale cieszymy się również dobrą opinią wśród nowych mieszkańców pobliskich osiedli. 

Przedszkole położone jest w zacisznej dzielnicy, oddalonej od  miejskiego hałasu.

Teren jest spokojny i bezpieczny.

Budynek otoczony dużym , zielonym ogrodem,  wyposażonym w nowoczesne urządzenia do zabaw dla dzieci  starszych i młodszych          (zamontowane w czerwcu 2013r.) , zieleńce, drzewa, alejki do spacerów.

Możemy objąć opieką 125 dzieci , w pięciu grupach.

Dzieci mają do dyspozycji przestronne , jasne  sale , wyposażone w atestowane pomoce dydaktyczne.

  

MISJA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19

W TARNOWIE

 

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie - naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak

 

 

ü    Misją przewodnią  Naszego Przedszkola jest koncentracja na indywidualnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem aktywności dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

ü    Nasze Przedszkole wspiera  aktywność i kreatywność dziecka. Jest otwarte na zainteresowania i potrzeby dziecka.

ü    Promuje zdrowy i aktywny tryb życia.

ü    Wspieramy Rodziców naszych wychowanków w trudnym procesie wychowawczo – dydaktycznym.

ü    Rozbudzamy u dzieci ciekawość świata i ludzi.

ü    Stwarzamy atmosferę akceptacji, szacunku dla innych i samych siebie.

ü    Motywujemy dzieci do pracy. Nagradzamy za ich osiągnięcia a wspieramy jeśli coś poszło nie tak.

 

Jesteśmy tutaj po to, aby dzieci czuły się z nami dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy otwarci i znamy potrzeb wszystkich dzieci

 

 

WIZJA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19

W TARNOWIE

 

Stworzyliśmy  warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji

ü    Tworzymy dla swoich wychowanków przyjazne i bezpieczne warunki dla wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

ü    Rozwijamy u dzieci postawy proekologiczne, prozdrowotne i pozytywne cechy charakteru.

ü    Chętnie współpracujemy z innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi, charytatywnymi, społecznymi.

ü    Respektujemy prawo Rodziców do wyrażania głosu w sprawach związanych z ich dzieckiem. Zabiegamy o partnerską współpracę.

ü    Tworzymy dla dzieci warunki sprzyjające integracji z rówieśnikami.

 

Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku,

Które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło

                    Maria Montessori

 

CELE KONCEPCJI

1.     Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2.     Nauczyciele wpływają na twórczy rozwój dzieci poprzez samodzielne działanie i doświadczanie.

3.     Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych zainteresowań i potrzeb.

4.     Dzieci mogą przedstawiać obserwowany świat i swoje emocje w różnorodnej działalności plastycznej.

5.     Przedszkole dba o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny

 

Model absolwenta przedszkola
 
Absolwent Przedszkola Publicznego nr 19 w Tarnowie jest:

·       Ciekawy świata

·       Aktywny

·       Uprzejmy

·       Otwarty na kulturę i sztukę

·       Twórczy

·       Chętny do zajęć ruchowych, sportowych

·       Chętny do zabawy z rówieśnikami

·       Bardzo dobrze przygotowany do pracy w szkole

·       Chętny do pracy w grupie

·       Chętny do niesienia pomocy innym

·       Zmotywowane do pracy

·       Świadomy zagrożeń

 

6. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

 Adaptacja w przedszkolu

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa.

Realizacja programów adaptacyjnych

Wszystkie lata

Dyrektor

Nauczyciele

 

 Diagnoza możliwości dzieci

Diagnozowanie umiejętności, potrzeb dzieci poprzez obserwację, analizę wytworów prac dziecięcych, zadania stawiane dzieciom do wykonania

Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb i zainteresowań dzieci

Diagnoza wstępna i końcowa każdego roku

 

Nauczyciele grup

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji w działalności artystycznej

Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami

Wykorzystanie bajek w nazywaniu emocji

Wszystkie lata

Nauczyciele

 Promowanie zdrowego stylu życia

Organizowanie sytuacji sprzyjających wdrażaniu do prawidłowego odżywiania i  aktywnego trybu życia

Wszystkie lata

Nauczyciele

 

Włączanie rodziców w działania przedszkola

Współorganizowanie przedszkolnych przedsięwzięć, pomoc organizacyjna i finansowa

Organizowanie spotkań z Rodzicami, konsultacji, zajęć otwartych

Wszystkie lata

Dyrektor

Nauczyciele wychowawcy

 

Współpraca z instytucjami lokalnymi

Spotkania z zaproszonymi gośćmi, pokazy, prelekcje, ćwiczenia

Udział w konkursach, przeglądach i akcjach charytatywnych na rzecz środowiska

Wszystkie lata

Dyrektor

Nauczyciele wychowawcy

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA LATA 2014/2017

KSZTAŁCENIE

Lp.

Zadanie

Spodziewane efekty

Termin realizacji

 

 

1.

 

 

 

 

„Zdrowo się odżywiamy”

 

 

Dzieci znają zasady zdrowego odżywiania,

Znają listę zdrowych słodyczy – owoców.

Znają piramidę zdrowego odżywiania.

Znają znaczenie zdrowego odżywiania dla prawidłowego działania organizmu

Rozumieją zależności pomiędzy odżywianiem i zdrowiem

2014/2015

2.

 

 

„Gdy choroba się przydarzą, to idziemy do lekarza”

Dzieci wiedzą, że nie muszą bać się lekarza.

U dzieci kształtują się dobre nawyki wobec zdrowia

2015/2016 

 

 

3.

„Uprawiamy sporty”

Dzieci realizują swoje potrzeby i zainteresowania poprzez sport.

Wiedzą, że zajęcia sportowe uczą pokonywania coraz większych trudności.

Chętniej uczestniczą w zajęciach sportowych.

Uprawiają sport wspólnie ze swoją rodziną, innymi dziećmi – integrują się z rówieśnikami.

Znają znaczenie ruchu dla prawidłowego działania organizmu

 

2016/2017

 

     WYCHOWANIE

Lp.

Zadanie

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

,,Wyrażamy swoje emocje przez twórczość plastyczną”

Dzieci wstydliwe otworzą się poprzez sztukę plastyczną.

Dzieci będą pokazywać jak widzą świat poprzez swoje prace

Rozbudzi się u dzieci kreatywność

Ujawniają swoją pomysłowość, oryginalność. 

2014/2015

2.

,,Bawimy się w teatrze” 

 

 U dzieci rozwinie się wyobraźnia.

Dzieci będą mogły przeobrażać się w różne postaci.

Poznają pracę w teatrze.

Będą chętnie chodzić do teatru na spektakle.

2015/2016

3.

,,Muzyka łagodzi obyczaje”

U dzieci rozwinie się rytm.

Dzieci nadruchliwe będą spokojniejsze.

Będą wyrażali emocje poprzez śpiew.

Przy muzyce będą się odprężać, relaksować

2016/2017 

8       Ewaluacja koncepcji:

Wskaźniki efektywności koncepcji

- umiejętności i zdolności dzieci,
- aktywność dzieci,
- oferta przedszkola,
- zadowolenie dzieci,
- opinie rodziców,

- wyniki konkursów, przeglądów, zawodów,,
-  poziom imprez i uroczystości w przedszkolu.