PLAN ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W TARNOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

ZADANIE  I z zakresu wychowania  – Muzyka łagodzi obyczaje

 

CEL GŁÓWNY : Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę.

   

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką

- Zmodernizowanie kącików muzycznych – zgromadzenie instrumentów muzycznych, sprzętu do odtwarzania muzyki  w celu wyzwalania twórczej aktywności  dzieci podczas zajęć z całą grupą jak też zabaw dowolnych w I i III cz. dnia. Cały rok

Wszyscy nauczyciele

-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych

-Zapoznawanie dzieci z różnymi rodzajami muzyki – np. klasy-czna, taneczna, rozrywkowa, ludowa z wykorzystaniem nagrań CD (słuchanie utworów wokalnych i instrumentalnych). Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 -zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego - Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami instrumentów muzy-cznych (strunowych, klawiszo-wych, dmuchanych) – np. piani-no, skrzypce, gitara, flet, organki itp. ze sposobem wyda-wania dźwięków i gry na tych instrumentach. Cały rok

Nauczycielki grup starszych III, IV, V

- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca

- Zapoznanie dzieci ze sprzętem grającym muzycznym: dzisiejszym i dawnym (oglądanie na zdjęciach dawnego sprzętu np. : gramofon, adapter,  radio, magnetofon, oraz starych płyt).

Cały rok

 Nauczycielki grup starszych III, IV, V

 - rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej

- „Chwile z muzyką” – słuchanie ulubionych utworów muzycznych dzieci, oraz muzyki relaksacyjnej w czasie I i III cz. dnia, także  podczas leżakowania dzieci młodszych.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

- rozwój muzykalności dzieci

- Zabawy w muzykowanie – „Tworzymy muzykę”  z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i przedmiotów akustycznych, oraz naturalnych efektów (tupanie, klaskanie, stukanie) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek czasie zajęć i zabaw dowolnych dzieci. Cały rok Wszyscy nauczyciele
- przygotowywa-nie programów artystycznych na różne uroczysto-ści i imprezy - Spotkania dzieci z muzyką pt. „ Muzyczne podróże” oglądanie widowisk teatralnych w przedszkolu w wykonaniu profesjonalnych aktorów teatrów. wg propozycji teatru

Wszyscy nauczyciele

- występowanie na terenie przedszkola oraz na terenie miasta - Organizowanie występów wokalnych dzieci przed grupą „ Koncerty dla kolegów” , oraz  Rodzicami, Dziadkami z okazji np. Uroczystości Rodzinnych. Cały rok

Wszyscy nauczyciele

- Konkurs  Rodzinny dla dzieci i rodziców „Co tak pięknie gra...” -  na samodzielne wykonanie oryginalnego instrumentu perkusyjnego z różnych materiałów.  Marzec 2017

Nauczycielki grupy IV

- Zorganizowanie Koncertu Muzycznego dla dzieci starszych w wykonaniu absolwentów przedszkola-  uczniów Szkoły Muzycznej w Tarnowie.  

Nauczycielki grupy V

- Udział dzieci starszych z Koncertach  Muzycznych  w Pałacu Młodzieży  w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Tarnowie. 

Kwiecień 2017

Nauczycielki grup IV i V

„ Muzyka jest wszędzie” – organizowanie spacerów, wycieczek połączonych ze słuchaniem „naturalnej muzyki” – odgłosów np. parku, lasu, śpiewu ptaków.

Czerwiec 2017

Wszyscy nauczyciele

- Udział dzieci uzdolnionych wokalnie w Międzyprzed-szkolnych Przeglądach wokalnych: Cały rok

Nauczycielki grupy V

- Przeglądzie Kolęd „ Śpiewajcie i grajcie Mu...” – w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Tarnowie

- Przeglądzie Piosenki dziecięcej  „Aleją Gwiazd po złoty mikrofon ” – w Przedszko-lu Publicznym Nr 26 w Tarnowie

 

 Styczeń/ Luty

 

Luty

 

Nauczycielki grupy IV

- Udział chętnych dzieci w zajęciach muzyczno- rytmicznych

Cały rok Agata Kołodziej

 

 Rok szkolny 2016/2017

 

ZADANIE  II  z zakresu kształcenia  –,, Uprawiamy sporty”

CEL GŁÓWNY : Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie dzieciom aktywności ruchowej.

  

Cele szczegółowe

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

rozwijanie sprawności ruchowej

- Uatrakcyjnianie pobytu dzieci na ogrodzie ( zabawy tropiące, gry sportowe z przyborami , z elementem współzawodnictwa, tory przeszkód itp.)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele
kształtowanie postaw prozdrowotnych - ,,Trzymaj formę” - codzienne ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodami aktywizującymi: (np. Orffa, Labana, Sherborne)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

- ,,Aerobik na trawie” - zajęcia z dziećmi przy muzyce IX, V, VI Nauczycielki grup starszych III, IV, V
Kształtowanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych - Wycieczki i spacery- zabawy badawcze, prowadzenie obserwacji przyrodniczych  Cały rok Wszyscy nauczyciele
Promowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci

-,,Sport to zdrowie, każdy ci to powie” - Zorganizowanie spotkania ze sportowcem

IV  Nauczycielki grup starszych III, IV, V
- ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”- zajęcia otwarte dla rodziców

XI lub III

 

Gr. II, III, IV,  V
  rozwijanie sprawności ruchowej, wspólna zabawa, sportowa rywalizacja - Spartakiada dla dzieci(konkursy, zawody sportowe) III Gr. IV
 poszerzanie wiedzy rodziców, propagowanie zdrowego stylu życia  -,, Kącik zdrowych porad”- prowadzenie gazetki dla rodziców na temat aktywności ruchowej Cały rok A. Homa
- Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje książkowe, płyty CD, DVD o tematyce prozdrowotnej

Cały rok

 

dyrektor
Wykorzystywanie  nowych  środków dydaktycznych w pracy  z dziećmi

- ,, Ruch to zdrowie”- wyeksponowanie prac plastycznych wykonanych przez dzieci na terenie przedszkola, wystawka dla rodziców

Cały rok Wszyscy nauczyciele
 wyrażanie ekspresji, doświadczeń dzieci w sposób plastyczny - udział dzieci w Olimpiadzie sportowej na wesoło organizowanej w PP nr 34

V

Gr.V
Wspólne zabawy, integracja dzieci - udział chętnych dzieci  w zajęciach muzyczno -tanecznych Cały rok Agata Kołodziej