TEKST UJEDNOLICONY

 

STATUT

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 19

 w TARNOWIE


 

Postanowienia wstępne

 

 

Statut Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie opracowany został na

podstawie :

 

1.      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Dz. U. z 2007r. Nr 80 poz.542 z póz. zm./.

2.      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z póz. zm./.

3.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001 r .Nr 61 , poz. 624, Dz. U. z 2004r Nr 66 poz. 606, Dz. U.       z 2007r Nr 35 poz. 222/ oraz na innych aktów prawnych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

 

 

Spis Treści

 

     Rozdział I Postanowienia ogólne

     Rozdział II Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa

     Rozdział III Organy przedszkola

     Rozdział IV Organizacja przedszkola

     Rozdział V Obowiązki pracowników

     Rozdział VI Wychowankowie przedszkola

     Rozdział VII Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 do menu

§ 1

1.      Przedszkole Publiczne Nr 19 w Tarnowie zwane dalej „przedszkolem” funkcjonuje na podstawie orzeczenia Nr OI-K01-023/24/76 z dnia 11 listopada 1976 r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się w Tarnowie przy ulicy Paderewskiego 24.

3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Tarnowa. Nadzór pedagogiczny pełni  Małopolski Kurator  Oświaty w Krakowie.

4.      Przedszkole używa pieczęci w pełnym brzmieniu:

„Przedszkole Publiczne Nr 19,

ul. Paderewskiego 24,

33-100 Tarnów

tel. (014) 636-05-00

Regon: 850431800 NIP: 8731389436”

  

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa

 do menu

§ 2

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1)      udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)      organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

3)      umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4)      sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

5)      współdziałaniu z  rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

6)      organizacji pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.      Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa:

1)      Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.      Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje poprzez:

1)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym,
i zdrowym środowisku;

2)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a w jej zakresie:

a.               stwarzanie możliwości konsultacji w poradniach specjalistycznych;

b.              prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie;

c.               prowadzenie pracy indywidualnej i stymulacyjno-kompensacyjnej oraz pracy

          z  dzieckiem zdolnym;

d.              pedagogizację rodziców;

4)      organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez powołane do tego celu „zespoły” udzielające pomocy uczniom w formie zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji;

5)      prowadzenie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dzieci objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola;

6)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

7)      rozwijanie wrażliwości moralnej;

8)      kształcenie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących
w dostępnym otoczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

9)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

10)  rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

11)  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

12)  organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli taką działalność

przedszkole prowadzi;

13)  organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych

dzieci.

4.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli:

1)      Jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału,

2)      Dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy,

3)      Opiekę w oddziale dzieci 3 letnich sprawuje nauczyciel i pomoc wychowawcza.

4)      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola,

5)      Podczas nauki religii opiekę sprawuje katecheta,

6)      Podczas zajęć dodatkowych, dzieci uczestniczące w tych zajęciach pozostają pod opieką osoby prowadzącej, która ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,  opiekę nad pozostałymi dziećmi sprawuje nauczyciel,

7)      W trakcie wyjść poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jednej osoby dorosłej będącej pracownikiem przedszkola,

8)      Podczas wycieczek i spacerów nauczyciele są obowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ruchu drogowego oraz „Regulaminu wycieczek”.

5.   W trakcie schodzenia się i rozchodzenia dzieci dyżur w holu przedszkola pełni

       wyznaczony pracownik przedszkola.

6.    Nauczyciel odpowiada za dziecko od momentu wprowadzenia go na salę przez rodzica

       lub osobę upoważnioną do momentu ponownego odebrania z sali.

7.  Opiekę nad dziećmi w drodze z przedszkola do domu sprawują rodzice lub osoby przez nich upoważnione. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Pisemne upoważnienia stałe lub jednorazowe znajdują się u nauczycielek w poszczególnych grupach.

8.  W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9.   W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

10. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dzieci do przedszkola zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych (np. katar, kaszel, biegunka, wysypka itp.)

11. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma obowiązek  poinformować o tym droga telefoniczną rodziców, którzy obowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

12. Rodzice zobowiązani są do informowania przedszkola o stanie zdrowia dziecka: przebytych chorobach przewlekłych, urazach, alergiach, przypadkach gdy dziecko pozostaje w stałym leczeniu.

13. Wychowankowie za  zgodą  rodziców  mogą  być  ubezpieczeni  od  następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.

 

Rozdział 3

 

Organy przedszkola

 do menu

§ 3

1.      Organami przedszkola są:

1)     Dyrektor przedszkola;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców.

§ 4

1.      Dyrektor przedszkola powołany jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje go na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli pracowników administracji i obsługi.

3.      Zadania dyrektora są następujące:

1)      sprawuje nadzór pedagogiczny, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający potrzeby lokalne i placówki;

2)      wyznacza  opiekunów stażu;

3)      zatwierdza  plany rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż;

4)      dokonuje  oceny dorobku zawodowego nauczycieli odbywających staż;

5)      przedstawia przed zakończeniem  roku szkolnego Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej informację z realizacji planu nadzoru;

6)      opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną
z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogicznego;

7)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

8)      przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących;

10)  wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący, oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;

11)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola , ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie, planowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

12)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

13)  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;

14)  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

15)  przyznaje nagrody, udziela kar porządkowych pracownikom;

16)  podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

17)  zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.;

18)  stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju;

19)  koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodne działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;

20)  współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

21)  administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie

      z obowiązującym regulaminem;

22)  prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie

     z obowiązującymi przepisami;

23) stwarza warunki i wyraża zgodę do działania w przedszkolu: wolontariuszy,    stowarzyszeń, i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

24) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

25) dopuszcza do użytku w przedszkolu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

 

§ 5

 

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.      Dyrektor przedszkola jako przewodniczący Rady Pedagogicznej może ją jednoosobowo reprezentować podpisując podjęte przez Radę uchwały.

5.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane:

1)     w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

6.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)      podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w przedszkolu;

3)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)      podejmowanie uchwal w sprawie skreślenia z listy dziecka uczęszczającego do przedszkola ( nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – art. 39 ust. 2a);

5)      ustalanie regulaminu swojej działalności;

6)      przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian;

7)      wyrażenie zgody na utworzenia oddziału międzynarodowego;

8)      cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego.

 

7.      Do kompetencji opiniodawczych Rady pedagogicznej należą:

1)      opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

2)      przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

3)      powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

4)      odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

5)      wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli;

6)      organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

7)      projekt planu finansowego przedszkola;

8)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9)      uzasadnienie oceny pracy dyrektora przedszkola;

10)  zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

11)  wnioskowanie o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

12)  możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

13)  wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu;

14)  wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela.

8.      Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

9.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy   jej członków.

10.  Nauczyciele są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej , które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców ,a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola .

11.  Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

 

                                                                         § 6

1.      Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2.      Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.      Członkowie Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. W wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4.      Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola;

2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki;

3)      uchwalanie regulaminu swojej działalności.

5.      Do kompetencji opiniodawczych Rady rodziców należy:

1)      delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

2)      delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek;

3)      możliwość wystąpienia do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego , organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

5)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

6)      opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub dydaktyczna przedszkola.

6.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 

§ 7

1.      Wszystkie organy przedszkola w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami i zadaniami przedszkola.

2.      Organy przedszkola w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.

3.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

4.      Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

5.      Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział 4

 

 Organizacja przedszkola

 do menu

§ 8

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2.      Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć 25.

3.      W przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

 

§ 9

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

1)  podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)  programu lub programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora przedszkola, zawierających treści podstawy programowej;

2.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około  30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

 § 10

1.      Do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych przedszkole posiada:

1)      sale zabaw z niezbędnym wyposażeniem;

2)      szatnie dla poszczególnych oddziałów;

3)       łazienki dla dzieci przylegające do sal;

4)      kuchnię i pomieszczenia kuchenne;

5)      pokój nauczycielski’

6)      kancelarię;

7)      pokój dla intendentki;

8)      holl dla rodziców;

9)      ogród przedszkolny wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia dla dzieci .

 

§ 11

1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola .

2.      Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną organ prowadzący.

3.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)      liczbę oddziałów;

2)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

3)      liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

4)      ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

5)      przerwę wakacyjną.

4.      W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

5.      W arkuszu organizacyjnym podaje się działające „zespoły” specjalistów i nauczycieli powołane w celu udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 12

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora                  przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

1)      na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele ), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;

2)      nauczyciele prowadzą pracę wychowawczą w oparciu o przyjęty rozkład dnia, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć i pobyt na świeżym powietrzu;

3)      na podstawie ramowego rozkłady dnia nauczyciele zapewniają dzieciom odpoczynek  w określonej formie: dzieci młodsze – odpoczynek na leżaku, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

 

§13

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi –125

3.      W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów zbliżonych wiekowo.

4.      Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej wynosi 10,5 godziny tj. od 6.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

5.      W zależności od potrzeb środowiska dzienny czas pracy przedszkola może ulec zmianie.

6.      Na wniosek i za zgodą rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci.

7.      Realizacja nieodpłatnej podstawy programowej odbywa się:

1)      w godzinach od 8.00 do 13.00;

2)      w dni w których odbywają się zajęcia religii realizacja podstawy programowej zostaje wydłużona o czas przeznaczony na te zajęcia;

3)      realizacja podstawy programowej może ulec wydłużeniu o czas trwania zajęć dodatkowych płatnych przez Gminę Miasta Tarnowa.

8.      W przypadku, gdy dziecko zapisane do przedszkola nie realizuje obowiązkowego

przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły

9.      Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć  podstawy programowej określa ustawa o systemie oświaty oraz Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie.

10.  W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków (śniadanie, obiad,
 podwieczorek). Na życzenie rodziców dziecko może nie korzystać z posiłków.

11.  Dzieci które realizują podstawę programową na życzenia rodziców mogą korzystać  z wyżywienia.

12.  Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres i  zasady korzystania z opieki przedszkolnej, sposób pobierania opłat za świadczenia realizowane ponad podstawę programową reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

13.    Koszty żywienia w przedszkolu po uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji w pełni pokrywają rodzice/prawni opiekunowie.

14.    Opłaty kwitowane są na kwestionariuszu przychodowo- rozchodowym, który jest    drukiem ścisłego zarachowania. Opłaty są przyjmowane w dniu wyznaczonym przez  intendentkę, podanym na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

1)      za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programowa będą pobierane ustawowe odsetki.

14. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie oraz za godziny realizowane ponad podstawę programową.

15. Dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej mogą po uzgodnieniu z MOPS  korzystać z dożywiania w formie obiadu.

16. W razie zalegania rodziców/prawnych opiekunów za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz świadczenia realizowane ponad podstawę programową dyrektor może skierować zobowiązania do ścigania przymusowego w trybie egzekucji administracyjnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

17. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 5

Obowiązki pracowników

 do menu

§ 14

1.      W przedszkolu zatrudnieni są; dyrektor, społeczny zastępca , nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

2.      Pracownikami administracyjnymi są:

1) główna księgowa, która w szczególności zobowiązana jest do;

a) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

b) dokonywania analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu;

c) opracowywania projektów dotyczących prowadzenia rachunkowości a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

d) zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

e) przestrzegania czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

 2) intendentka, która w szczególności zobowiązana jest do;

a) organizowania żywienia w przedszkolu, zaopatrywania przedszkola w żywność oraz inne artykuły;

b)  sporządzania jadłospisów, nadzorowania sporządzania posiłków i wydawania porcji żywnościowych dla dzieci;

c)prowadzenia magazynu oraz dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

d) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

e) zgłaszania dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

3.      Pracownikami obsługi są:

1)      Kucharka;

2)      pomoce kuchenne;

3)      woźne oddziałowe;

4)      pomoc wychowawcza;

5)      dozorca;

6)      konserwator.

4.      Kucharka w szczególności zobowiązana jest do:

1)      punktualnego przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków;

2)      przyjmowania produktów z magazynu, kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych i dbania o racjonalne ich zużycie;

3)      utrzymywania w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbałości
o czystość pomieszczeń kuchennych;

4)      brania udziału w sporządzaniu jadłospisu;

5)      organizowania pracy w kuchni oraz prowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów szkół gastronomicznych;

6)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

7)      zgłaszania dyrekcji zauważanych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

5.      Pomoce kuchenne w szczególności zobowiązane są do;

1)      pomagania kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2)      utrzymywania w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3)      utrzymywania w czystości obieralnię i zmywalnię;

4)      załatwiania zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów;

5)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

6)       zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia  przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników  lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

6.      Woźne oddziałowe w szczególności zobowiązane są do:

1)      utrzymywania w czystości powierzony ich opiece sprzęt i pomieszczenia;

2)      podawania estetycznego posiłków;

3)      przygotowywania sal do leżakowania zgodnie z wymogami;

4)      uczestniczenia w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci;

5)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

6)       zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

7.      Pomoc wychowawcza w szczególności zobowiązana jest do:

1)      spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia;

2)      utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

3)       pomocy nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi;

4)      czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w przedszkolu;

5)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

6)       zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

8.      Konserwator zobowiązany jest do:

1)      dbania o stan urządzeń technicznych w przedszkolu;

2)      dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń (w tym urządzeń ogrodowych) pod katem bezpieczeństwa;

3)      dokonywania bieżących napraw maszyn, sprzętu i innych urządzeń;

4)      dokonywania wspólnie z dyrektorem kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków po co najmniej 2 tygodniowej przerwie w działalności;

5)      instruowania pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn, sprzętu i urządzeń przedszkolnych;

6)      wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji pracy;

7)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

8)       zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

9.      Dozorca - ogrodnik zobowiązany jest do:

1)      strzeżenia mienia przedszkolnego;

2)      wykonywania prac ogrodniczych na terenie ogrodu;

3)      dbania o estetykę otoczenia przedszkola;

4)      wykonywania innych prac poleconych prze dyrektora wynikających z organizacji pracy;

5)      przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywania badań okresowych;

6)       zgłaszania dyrekcji zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

10.  W przypadku zaistnienia wypadku wszyscy pracownicy mają obowiązek postępowania  

zgodnie z przepisami BHP i „Regulaminem w razie zaistnienia wypadku w przedszkolu”

 

 

§ 15

1.      W przedszkolu jest stanowisko społecznego zastępcy dyrektora.

2.      Do obowiązków społecznego zastępcy w szczególności należy:

1)      zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności;

2)      realizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w powierzonym oddziale;

3)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

4)      zabezpieczenie środków ochrony osobistej pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

5)      prowadzenie dokumentacji zajęć dodatkowych w przedszkolu;

6)      dokonywanie przeglądów w ramach kontroli wewnętrznej;

7)      określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników oraz rozliczanie ich
z przydzielonego sprzętu i materiałów.

 

§ 16

1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli.

    Nauczyciel:

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie
z obowiązującym programem, ponosząc odpowiedzialność za jej jakość;

2) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania;

3) prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje;

a) przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

b) przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6 – letnich;

4) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania;

5) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek oraz spacerów, a w szczególności;

a) systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne urządzenia, którym mają posługiwać się dzieci;

b) opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszelkich sprawach dotyczących wychowanków;

c) może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

d) udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna; 

e) powiadamia dyrekcje oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura u dziecka;

f) zaznajamia się i przestrzega przepisy BHP, przeciwpożarowe, ruchu drogowego;

6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno -    pedagogiczną, zdrowotną i inną;

7) planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się                o estetykę pomieszczeń;

9) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci;

10) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

11) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących;

13) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały;

14) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;

15) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające
z bieżących zadań  placówki;

16) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

17) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z idea demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami ( prawnymi opiekunami )w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)      ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)      włączenia ich w działalność przedszkola;

3.      Nauczyciel organizuje zebrania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

4.      Nauczyciel prowadzi diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola

  do menu

§ 17

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem pkt.2.

2.      Na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci 2,5 letnie.

3.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

4.      Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

5.      Przedszkole prowadzi elektroniczny nabór na kolejny rok szkolny w oparciu o zasadę pełnej dostępności

6.      Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”, a w przypadku kontynuacji „Deklaracja kontynuacji”

7.      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

2)      w wieku 6-lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

3)      dzieci 5 – letnie, które mają prawo do wychowania przedszkolnego, a od 2011/2012 obowiązek;

4)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

5)      matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

6)      dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

7)      dzieci już uczęszczające do przedszkola;

8)      dzieci obojga rodziców pracujących.

8.      Dzieci zamieszkałe poza terenem Tarnowa przyjmowane są do przedszkola na zasadach

porozumienia zawartego między Gminą Miasta Tarnowa a miejscowością zamieszkania dziecka.

Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

9.      W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, 

przyjęcia dokonuje dyrektor przedszkola.

10.  W sytuacji, kiedy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza od liczby zgłoszonych dzieci,

dyrektor przedszkola powołuje komisje kwalifikacyjną.

11.  Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić z listy dziecko przyjęte do 

przedszkola, gdy:

1)      dziecko nie zgłosiło się w ciągu 14 dni i rodzice nie poinformowali przedszkola o przyczynach późniejszego zgłoszenia się;

2)      rodzice (prawni opiekunowie) nie uregulowali płatności za przedszkole w okresie dłuższym niż dwa miesiące;

3)      rodzice nie poinformowali o ukrytej chorobie dziecka zagrażającej jego bezpieczeństwu.

12.  Skreślenie z listy dzieci przyjętych do przedszkola może  nastąpić na podstawie Uchwały

Rady Pedagogicznej.

1)                  Skreślenie  z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne       obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§ 18

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

3)      poszanowania własności;

4)      opieki i ochrony;

5)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

h)   akceptacji jego osoby.

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest;

     1) słuchanie poleceń nauczyciela, zgłaszanie się na zbiórki zwłaszcza w czasie spacerów

         i wycieczek;

     2) przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury;

     3) kulturalne zwracanie się do innych, używania form grzecznościowych;

     4) przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

     5) szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;

     6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

     7) szanowanie odrębności każdego kolegi, pomaganie słabszym, przestrzeganie ustalonych

         zasad form współżycia przedszkolnego.

3. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać  skargi i zażalenia do dyrektora przedszkola:

1) skargi mogą składać rodzice lub prawni opiekunowie;

2)  skargi i zażalenia można wnosić pisemnie lub ustnie;

3)  w przypadku złożenia skargi lub zażalenia w formie ustnej dyrektor sporządza protokół, który podpisuje wnoszący oraz dyrektor przedszkola;

4)  w protokole zamieszcza się opis sprawy, datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy;

5) dyrektor przedszkola potwierdza złożenie skargi jeżeli zażąda tego wnoszący;

6) skargi nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpatrzenia;

7)  dyrektor przedszkola przeprowadza wyjaśnienie wniesionej sprawy, a następnie w formie pisemnej zawiadamia wnoszącego o wynikach;

8)  termin rozpatrzenia wniesionej sprawy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc;

9)  rozpatrując sprawę dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej lub

Rady Rodziców;

10) w przypadku stwierdzenia braku podstaw, stwierdzających działania naruszające prawa dziecka skarga wniesiona przez Rodziców (prawnych opiekunów) zostaje oddalona;

11)  od decyzji dyrektora – wnoszący może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Rozdział 7

 Postanowienia końcowe

§ 20

 do menu

1.   Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy dochodów i wydatków.

4.      Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie

      o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.      Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.

 

Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie nowych zarządzeń dotyczących oświaty i warunków pracy przedszkola.

Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

 

  

 

                                                Powyższy ujednolicony tekst statutu opracowała i uchwaliła

                                                Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 19

                                                w Tarnowie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013