Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 6/ 2017

 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 19

w Tarnowie

 

Regulamin Rekrutacji
do Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie

 

 

Podstawa prawna

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

     Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz.59),

·          Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo    oświatowe    (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

·          Uchwałę nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym,

·         Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 19 w Tarnowie przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.

2.      Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

3.      Wyciąg z regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na terenie przedszkola na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne

§ 2

1.      Dzieci do przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

3.      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

4.      Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną .

5.      Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony w systemie, wydrukowany i złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek.

6.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.

7.      Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji decyzją dyrektora mogą być przyjęte również dzieci 2,5 letnie.

8.      Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Tarnowa mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola Gminy Miasta Tarnowa nadal dysponują wolnymi miejscami.

9.      Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

10.  Po przyjęciu wszystkich Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w dwóch etapach. 

11.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

a)  wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci;

b)  niepełnosprawność kandydata;

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12.  Kryteria ustawowe, o których mowa w ust. 11 są brane pod uwagę łącznie , a ich wartość jest jednakowa- 30 pkt.

13.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie przyjmuje się następujące kryteria odpowiadające im liczby punktów:

            a)   oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo

            kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego)

            pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

             b) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca

            pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

             c) rodzeństwo kandydata kontynuujące wychowanie przedszkolne w placówce pierwszego

            wyboru kandydata – 10 pkt

 

§ 3

 

1.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z Uchwałę nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

2.      Postępowanie uzupełniające trwa od 25 maja do 28 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

              

                                           Komisja Rekrutacyjna

§ 4

 

1.      W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

2.      Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4.      Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

5.      Listy, o których mowa w ust. 3, pkt. 1) i 2), umieszcza się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu z adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości oraz podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

6.      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz liczbę punktów.

  1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do danego przedszkola. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych przechowuje się przez okres roku (chyba że jest odwołanie do sądu administracyjnego).

 

 

Wymagane dokumenty

§ 5

 

1.      Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołącza się:

1)      Na pierwszym etapie rekrutacji dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów to:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

2.      Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów określonych Uchwałą nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie  będą:

a)      oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,

b)      oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o jego miejscu pracy,

c)      dane, potwierdzone przez dyrektora przedszkola o kontynuowaniu przez .rodzeństwo wychowania przedszkolnego.   

3.      Dokumenty, o których mowa w §  5 ust. 1 pkt.1)  składane są:

1)      w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu albo wyciągu z dokumentu,

4.      Oświadczenia, o których mowa w §  5 ust. 2  składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

5.      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 5 ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

6.      Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki, rodzic powinien dołączyć informację o przewlekłych chorobach dziecka (np. alergia, epilepsja, cukrzyca, astma itp. )

 

 

Postępowanie w przypadku nie przyjęcia kandydata do przedszkola

§ 6

 

1.      W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.

3.      Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego w Tarnowie.

6.      Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

   

Terminy postępowania rekrutacyjnego

§ 7

 

  1.  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 157/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17marca 2017r. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Tarnów, dnia: 21.03.2017r.                                       ……………………………………..

                                                       Pieczęć i podpis dyrektora