ZARZĄDZENIE NR 08/2016

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 13 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli   oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1942)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym   do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 08/2016

Prezydenta Miasta Tarnowa

z dnia  13 stycznia 2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 lutego 2016 r.

do 23 marca 2016 r.

do godz.1500

od 29 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r.

 do godz.1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

do 6 kwietnia 2016 r.

 do godz.1500

od 11 maja 2016r.

do 17.05.2016 r. godz.1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

13 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

18 maja 2016 r.

do godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2016 r.

 do 25 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

od 19 maja 2016 r.

 do 23 maja 2016r.

    do godz.1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27 kwietnia 2016 r.

do godz.1500

25 maja 2016 r.

 do godz.1500